Hieronder vindt u de basis informatie over de algemene voorwaarden van Nationale Energievergelijker.
In de algemene voorwaarden van
Nationale Energievergelijker vindt u informatie over:

 • Definities
 • Identiteit van de ondernemer
 • Toepasselijkheid
 • Het aanbod
 • De overeenkomst
 • Herroepingsrecht
 • Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • De prijs
 • Levering en uitvoering
 • Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Klachtenregeling
 • Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Wijziging van de algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Nationale Energievergelijker

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband
met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door een derde partij op basis van
een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of ondernemer gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-
, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Zakelijke ondernemer: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of
diensten gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument of zakelijke
ondernemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument
ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: De Nationale Energie Vergelijker B.V.
Handelend onder de naam: Nationale-energievergelijker.nl
KvK-nummer: 66417376
Adres: Bert Haanstrakade 730, 1087HJ Amsterdam
E-mail: via ons contactformulier of klantenservice@nationale-energievergelijker.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument of ondernemer en zakelijke
ondernemer.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich
in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument of zakelijke ondernemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of zakelijke ondernemer duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige web omgeving.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument of zakelijke
ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de
kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op
afstand;
d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of:
a. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument of zakelijke ondernemer, of een door hem aangewezen derde, de overeenkomst
heeft ontvangen.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
bij niet informeren over herroepingsrecht:
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde
van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument of zakelijke ondernemer.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of
bepalingen.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of zakelijke ondernemer aan de ondernemer
kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging: De consument of zakelijke ondernemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
De consument of zakelijke ondernemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 12 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument of
zakelijke ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door de ondernemer binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de
voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.